Colegiul Medicilor Stomatologi Ilfov

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

de către Colegiului Medicilor Stomatologi din România/colegiul teritorial Ilfov

 1. Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR), cu sediul situat în Str. Lainici nr. 9, sector 1, 012251, București, tel.: 0737.666.308/0725.351.015, fax: 021.222.56.71, e-mail: secretariat@cmdr.ro, www.cmdr.ro, deține, potrivit legii, responsabilități delegate de autoritatea de stat, în domeniul autorizării, controlului și supravegherii profesiei de medic dentist ca profesie liberală, de practică publică autorizată, având autonomie instituțională în domeniul său de competență, normativ și jurisdicțional profesional.

Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) este organizat la nivel național și județean, respectiv al municipiului București, în colegii ale medicilor dentiști, denumite în continuare colegii teritoriale, acestea având personalitate juridică, patrimoniu și buget proprii, precum și autonomie funcțională, organizatorică și financiară în condițiile legii.

 1. În scopul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege, Colegiul Medicilor Stomatologi din România și colegiile teritoriale din cadrul acestuia prelucrează date cu caracter personal.

Potrivit prevederilor Regulamentului (UE) al Parlamentului European și al Consiliului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare și Regulamentul general privind protecția datelor sau RGPD), CMSR și colegiile teritoriale sunt operatori de date cu caracter personal.

Conform art. 4 din RGDP:

– „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale,

– „prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

– „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în vederea îndeplinirii următoarelor scopuri:
 2. autorizarea, controlul și supravegherea profesiei de medic dentist ca profesie liberală, de practică publică autorizată (inclusiv însă nu limitat la: întocmirea și actualizarea permanentă a Registrului unic al medicilor dentiști din România; asigurarea controlului aplicării regulamentelor și normelor care organizează și reglementează exercitarea profesiei de medic dentist, indiferent de forma de exercitare și de unitatea sanitară în care se desfășoară; soluționarea sesizărilor privind încălcarea normele de etică profesională și de deontologie medico-dentară; rezolvarea litigiilor dintre membri etc.);
 3. conformarea cu cerințe legale (cum ar fi obligații de administrare, de arhivare, fiscale, contabile, de soluționare a petițiilor, de comunicare sau raportare către autoritățile, instituțiile sau agențiile publice abilitate, inclusiv prin intermediul Sistemului de Informare al Pieței Interne – Sistemul IMI etc.);
 4. comunicarea formelor de educație medicală continuă organizate la nivel teritorial/național, a activităților desfășurate, evenimentelor organizate și serviciilor prestate de colegiul teritorial/CMDR (denumite în mod colectiv și corpul profesional), precum și a serviciilor prestate și/sau a produselor furnizate de partenerii corpului profesional. În acest caz, prelucrarea se efectuează în baza consimțământului acordat de persoana vizată, consimțământ care poate fi retras în orice moment.
 5. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează de către CMSR/colegiul teritorial în temeiul:
 6. îndeplinirii unor obligații legale;
 7. îndeplinirii unor sarcini care servesc unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit CMSR/colegiul teritorial în baza prevederilor Titlului XIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
 9. De regulă, datele cu caracter personal colectate de CMDR/colegiul teritorial nu se divulgă, însă, în situații prevăzute de lege, pot fi comunicate informații privind aceste date, în limita obligațiilor stabilite de lege în sarcina CMSR/colegiului teritorial, după cum urmează:
 • colegiilor teritoriale din cadrul CMSR;
 • Ministerului Sănătății și structurilor subordonate acestuia;
 • Casei naționale de asigurări de sănătate și structurilor teritoriale ale acesteia,
 • altor autorități/instituții publice din domeniul sănătății și asigurărilor sociale de stat;
 • instituțiilor/autorităților cu atribuții în domeniul ordinii publice, securității naționale și justiției;
 • celorlalte state membre ale Uniunii Europene, altor state aparținând Spațiului Economic European (Norvegia, Islanda și Liechtenstein) sau Confederației Elvețiene* (în situația solicitării de către persoana vizată a certificatului de status profesional curent sau în alte situații prevăzute expres de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau de alte acte normative aplicabile).

*În cazul Confederației Elvețiene, Comisia Europeană a apreciat că aceasta asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal transferate din Uniunea Europeană prin Decizia Comisiei nr. 2000/518/CE în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția adecvată a datelor cu caracter personal în Elveția.

 1. Potrivit legii, corpul profesional deține obligația de întocmire și actualizare permanentă a Registrului unic al medicilor dentiști din România, registru care poate fi consultat pe website-ul www.cmdr.ro și care cuprinde următoarele informații: nume (inclusiv nume anterior și prenume), număr Registru unic, colegiul teritorial în care este înscrisă persoana vizată, certificat de membru (număr, serie, data emiterii), status (inclusiv precizarea statusului), grad profesional, specialitate și competențe (inclusiv supraspecializări, studii complementare).
 2. Persoana fizică care dorește să dețină calitatea de membru al CMSR este obligată să furnizeze datele cu caracter personal prevăzute de lege, nerespectarea acestei obligații având drept consecință respingerea cererii de înscriere și de eliberare a certificatului de membru.
 3. Datele cu caracter personal vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor menționate la punctul 3, cât și ulterior, în conformitate cu politicile interne și obligațiile legale care revin CMDR/colegiului teritorial.
 4. În condițiile prevăzute de RGPD, persoana vizată are următoarele drepturi:
 5. dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate de CMSR/colegiul teritorial – permite persoanei vizate să obțină confirmarea că date cu caracter personal sunt prelucrate de corpul profesional și, în caz afirmativ, să fie informată cu detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare, în condițiile prevăzute de RGPD;
 6. dreptul la rectificare – permite rectificarea datelor cu caracter personal dacă sunt incorecte;
 7. dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – permite ștergerea datelor cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, în cazul în care datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate);
 8. dreptul la restricționarea prelucrării – permite obținerea restricționării procesării datelor cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, atunci când persoana vizată contestă exactitatea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care să permită verificări în acest sens);
 9. dreptul la portabilitatea datelor – permite ca persoana vizată să primească datele cu caracter personal pe care le-a furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de automat sau să transmită aceste date altui operator de date cu caracter personal, în condițiile prevăzute de RGPD;
 10. dreptul la opoziție – permite persoanei vizate să se poată opune prelucrării în continuare a datelor cu caracter personal, în condițiile și limitele stabilite de lege;
 11. dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.
 12. Pentru exercitarea drepturilor prevăzute la punctul 9, persoana vizată trebuie să transmită o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, către:

Colegiul Medicilor Stomatologi din România,

Str. Lainici nr. 9, sector 1, 012251, București

E-mail: rpd@cmdr.ro

Cererea poate fi depusă și personal atât la sediul Colegiului Medicilor Stomatologi din România, cât și la sediul colegiului teritorial.

 1. În condițiile prevăzute de RGDP, persoana vizată are dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau de a se adresa justiției.

Datele de contact ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pot fi consultate pe website-ul instituției: www.dataprotection.ro.

 1. Datele de contact ale Responsabilului cu protecția datelor sunt următoarele:

Colegiul Medicilor Stomatologi din România

Str. Lainici nr. 9, sector 1, 012251, București

Fax: 021.222.56.71 ▪ e-mail: rpd@cmdr.ro

*cu mențiunea în atenția Responsabilului cu protecția datelor

© Copyright 2017-2020  Colegiul Medicilor Stomatologi Ilfov