Decizia BEX. nr 16/2020

Biroul executiv național

Având în vedere dispozițiile art. 1 din Ordonanța militară 2/2020 privind măsuri de prevenire
a răspândire a COVID-19,
luând act de restrângerea accelerată a activității cabinetelor de medicină dentară de urgență
din cadrul UPU constituite în structura spitalelor regionale și județene de urgență care funcționează
conform Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1706/2007 privind conducerea și organizarea
unităților și compartimentelor de primire a urgențelor, cu modificările și completările ulterioare, cum
ar fi Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, Spitalul Clinic de Urgență
„Sfântul Ioan” din București etc.,
raportat la dispozițiile Deciziei Biroului executiv național nr. 11 privind constituirea la nivelul
Colegiului Medicilor Stomatologi din România a Grupului de lucru pentru prevenirea și limitarea
răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 și aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea și
limitarea îmbolnăvirii cu Coronavirus SARS-CoV-2 ca urmare a desfășurării activităților profesionale
de către medicii stomatologi, respectiv a exercitării atribuțiilor de către corpul profesional, precum și
ale Deciziei Biroului executiv național nr. 13/3BExN/2020 privind aprobarea Recomandărilor pentru
prevenirea răspândirii COVID-19 în activitatea stomatologică de urgență,
ținând cont de propunerile Grupului de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției
cu Coronavirus SARS-CoV-2 din cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 6/24.03.2020,
văzând dispozițiile art. 7 din Codul deontologic adoptat prin Decizia Adunării generale naționale
nr. 15/2010, denumit în continuare Codul deontologic, potrivit cărora medicul stomatolog nu trebuie
să accepte exercitarea profesiei în condiții susceptibile de a compromite calitatea actului medical și
securitatea pacientului, precum și cele ale art. 31-35 din Codul deontologic,
luând în considerare că, în baza art. 46 din Regulamentul de organizare și funcționare a
Colegiului Medicilor Stomatologi din România adoptat prin Decizia Adunării generale naționale nr.
5/2007, cu modificările și completările ulterioare, deciziile emise de către președinte în aplicarea
hotărârilor Adunării generale naționale, ale Consiliului național și/sau ale Biroului executiv sunt
obligatorii pentru toți membrii Colegiului Medicilor Stomatologi din România, denumit în continuare
Regulamentul de organizare și funcționare,
în temeiul art. 537 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirusul SARS-CoV-2,
Biroul executiv național
al Colegiului Medicilor Stomatologi din România
adoptă următoarea
Decizie
Art. 1. Pe perioada suspendării temporare a activității cabinetelor de medicină dentară în
baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, intervențiile stomatologice de
urgență se pot efectua și în cabinete de medicină dentară publice sau private, care respectă
normativele legale în vigoare referitoare la prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu COVID-19.
Art. 2. Urgențele stomatologice asigurate de cabinetele de medicină dentară sunt cele
prevăzute în Recomandările pentru prevenirea răspândirii COVID-19 în activitatea stomatologică de
urgență aprobate prin Decizia Biroului executiv național nr. 13/3BExN/2020, denumite în continuare
Recomandările pentru prevenirea răspândirii COVID-19 în activitatea stomatologică de urgență.
Art. 3. Se aprobă Planul de măsuri privind cadrul general de efectuare a intervențiilor
stomatologice de urgență, prevăzut în anexa nr. 1.
Biroul Executiv Național
Pagina 2 din 6
Art. 4. Planul de măsuri pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirii cu Coronavirus SARS-CoV-
2 ca urmare a desfășurării activităților profesionale de către medicii stomatologi aprobat prin Decizia
Biroului executiv național nr. 11/3BExN/2020 și Recomandările pentru prevenirea răspândirii COVID-
19 în activitatea stomatologică de urgență aprobate prin Decizia Biroului executiv național nr.
13/3BExN/2020 se completează cu măsurile cuprinse în anexa nr. 1.
Art. 5. – (1) Reprezentanții legali ai cabinetelor de medicină dentară sau ai entităților în cadrul
cărora sunt constituite cabinete de medicină dentară, medici stomatologi, sau, după caz, medicii
stomatologi care coordonează activitatea de asistență stomatologică de urgență în cadrul unității ori,
acolo unde nu există coordonator, medicul stomatolog care desfășoară activități stomatologice de
urgență, înainte de prestarea oricărei activități de acest fel, au obligația de a comunica colegiilor
teritoriale pe raza cărora se află locația cabinetului de medicină dentară o declarație pe propria
răspundere, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
(2) Documentul prevăzut la alin. (1) va cuprinde cel puțin următoarele informații:
a) datele de identificare a cabinetului de medicină dentară (denumire, cod unic de
înregistrare/cod fiscal, sediu social);
b) datele de contact (telefon, poștă electronică, site);
c) activitățile profesionale autorizate pentru desfășurarea în cadrul unității sanitare;
d) numele reprezentantului legal/medicului stomatolog care dă declarația;
e) locația în care se efectuează intervențiile stomatologice de urgență;
f) declarația privind îndeplinirea regulilor de disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu
atribuții în domeniu pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirusul
SARS-CoV-2, precum și a condițiilor stabilite prin decizii ale organelor de conducere ale
Colegiului Medicilor Stomatologi în România cu privire la efectuarea intervențiilor
stomatologice de urgență pe perioada suspendării temporare a activității cabinetelor
de medicină dentară în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit
legii.
(3) Declarația prevăzută la alin. (1) se comunică prin poșta electronică colegiului teritorial pe
raza căruia se află locația cabinetului de medicină dentară în cadrul căruia se efectuează intervențiile
stomatologice de urgență.
(4) Colegiile teritoriale vor comunica declarantului numărul de înregistrare din registrul special
de evidență a cabinetelor de medicină dentară care efectuează intervenții stomatologice de urgență pe
perioada prevăzută la art. 1.
(5) Modelul registrului special de evidență este prevăzut în anexa nr. 3.
Art. 4. Birourile executive ale colegilor teritoriale asigură publicarea prezentei decizii pe siteurile
colegiilor teritoriale.
Art. 5. Anexele nr. 1 – 3 sunt parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 6. Prezenta decizie se comunică Departamentului Secretariat din cadrul Colegiului
Medicilor Stomatologi din România, colegiilor teritoriale, autorităților competente și se publică pe
site-ul Colegiului Medicilor Stomatologi din România.
Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România,
Prof. dr. Ecaterina IONESCU
București, 24 martie 2020
Nr. 16/3BExN
Biroul Executiv Național
Pagina 3 din 6
Anexa nr. 1
la Decizia Biroului executiv național
nr. 16/3BExN/2020
Plan de măsuri
privind cadrul general de efectuare a intervențiilor stomatologice de urgență

 1. Cabinetele de medicină dentară vor desfășura activități de asistență stomatologică de
  urgență în condițiile prevăzute de lege privind dotarea corespunzătoare a cabinetelor, inclusiv
  dotarea cu echipament adecvat de protecție a personalului și asigurarea igienei și dezinsecției
  corespunzătoare, precum și cu respectarea dispozițiilor cuprinse în Planul de măsuri pentru
  prevenirea și limitarea îmbolnăvirii cu Coronavirus SARS-CoV-2 ca urmare a desfășurării activităților
  profesionale de către medicii stomatologi aprobat prin Decizia Biroului executiv național nr.
  11/3BExN/2020 și cu observarea Recomandărilor pentru prevenirea răspândirii COVID-19 în
  activitatea stomatologică de urgență.
 2. Definițiile de caz* pentru Sindromul respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19) sunt
  cele stabilite la data de 23.03.2020 de către Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor
  Transmisibile, respectiv:
  Caz suspect
 3. Pacient cu infecție respiratorie acută (debut brusc al cel puțin unuia din următoarele:
  ▪ tuse, febră, scurtarea respirației (creșterea frecvenței respiratorii) ȘI
  ▪ fără o altă etiologie care să explice pe deplin tabloul clinic ȘI
  ▪ cu istoric de călătorie sau ședere într-o tara/regiune cu transmitere comunitară, în
  perioada de 14 zile anterioare datei debutului
  SAU
 4. Pacient cu infecție respiratorie acuta ȘI care s-a aflat în contact apropiat cu un caz
  confirmat cu COVID-19 în perioada de 14 zile anterioare datei debutului
  SAU
 5. Pacient cu infecție respiratorie acută severă (SARI) (febră sau istoric de febră ȘI tuse ȘI
  scurtarea respirației (creșterea frecvenței respiratorii) ȘI care necesită spitalizare peste
  noapte) ȘI fără altă etiologie care să explice pe deplin tabloul clinic
  Contactul apropiat este definit ca:
  ▪ persoana care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu COVID-19;
  ▪ persoana care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex. strângere de mână
  neurmată de igiena mâinilor);
  ▪ persoana care a avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale unui caz de
  COVID-19 (ex. în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de mănușă);
  ▪ persoana care a avut contact față în față cu un caz de COVID-19 la o distanță mai
  mică de 2 m și pe o durată de peste 15 minute;
  ▪ persoana care s-a aflat în aceeași încăpere (ex. sala de clasă, sala de ședințe, sala de
  așteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute și la o
  distanță mai mică de 2 m;
  ▪ persoana din rândul personalului medico-sanitar sau altă persoană care acordă
  îngrijire directă unui pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul personalului de
  laborator care manipulează probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fără portul
  corect al echipamentului de protecție;
  ▪ persoana care a avut contact în avion cu un caz de COVID-19 și care a stat pe unul din
  cele 2 rânduri în orice direcție față de caz, persoane care au călătorit împreună cu
  cazul sau care i-au acordat îngrijire în avion, membri ai echipajului care au servit în
  zona în care s-a aflat cazul. Daca severitatea simptomelor sau deplasarea cazului în
  avion indică o expunere mai extinsă, vor fi considerați contacți apropiați toți pasagerii
  Biroul Executiv Național
  Pagina 4 din 6
  din zona respectivă din avion sau chiar toți pasagerii din avion.
  Link-ul (legătura) epidemiologic(ă) ar fi putut avea loc în perioada de 14 zile anterioare datei
  debutului cazului index.
  Caz confirmat
  O persoana cu confirmare în laborator a infecției cu SARS-CoV-2, indiferent de semnele și
  simptomele clinice.
  Notă: Aceste definiții de caz pot fi actualizate de Centrul Național de Supraveghere și
  Control al Bolilor Transmisibile în funcție de cerințe noi de supraveghere la nivel mondial/
  european/național.
  Biroul Executiv Național
  Pagina 5 din 6
  Anexa nr. 2
  la Decizia Biroului executiv național
  nr. 16/3BExN/2020
  Declarație pe propria răspundere
  Date de identificare
  Denumire ________________________
  Sediu ___________________________
  CUI/CIF _________________________
  Date de contact
  Telefon _______
  E-mail ____________________________
  Site __________
  Către
  Colegiul Medicilor Stomatologi _________
  Subsemnatul/a, _________________________________________________, în calitate de
  reprezentant legal al ___________________________________________, cu sediul social
  în localitatea ________________________, str. _____________ nr. , __________________________________________________________________ (bl./sc./ap. etc.)
  județ/sector ________________________, deținând autorizație sanitară de funcționare
  nr. _ din data de __________, domenii autorizate (medicină dentară,
  specialități, studii complementare) ____________________________________________,
  declar pe propria răspundere că în cabinetul de medicină dentară situat în localitatea ____
  ___________________________________, str. _____________ nr. , __________________________________________________________________ (bl./sc./ap. etc.)
  județ/sector ________________________, sunt îndeplinite regulile de disciplină sanitară
  stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu
  Coronavirusul SARS-CoV-2, precum și a condițiilor stabilite prin decizii ale organelor de conducere ale
  Colegiului Medicilor Stomatologi în România cu privire la efectuarea intervențiilor stomatologice de
  urgență pe perioada suspendării temporare a activității cabinetelor de medicină dentară în baza deciziilor
  emise de autoritățile publice competente potrivit legii.
  Data _

(Nume, prenume și semnătură)
Pagina 6 din 6
Anexa nr. 3
la Decizia Biroului executiv național
Nr. 16/3BExN/2020
Colegiul Medicilor Stomatologi __________
Registru special de evidență a
cabinetelor de medicină dentară care efectuează intervenții stomatologice de urgență
Nr.
crt.
Unitate sanitară
(denumire)
Date de contact
Reprezentant
legal
Activități profesionale
autorizate
Locație de efectuare a intervențiilor de
urgență Observații
Telefon E-mail Site Localitate Adresa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Leave a Comment