Ghidul măsurilor de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora | revizia 1

Ghidul măsurilor de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare
a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora | revizia 1
Anexă la Decizia Biroului executiv național nr. 19/3BExN/2020
CMSR | Martie 2020 Pagina 1 din 16
Colegiul Medicilor Stomatologi din România
Informare
Ghid ul
măsuri lor de protec ț ie socială
care pot fi aplicate formelor de exercitare a profesiei de medic stomatolog ș i salaria ț ilor acestora
 revizia 1  din 31.03.2020
Notă: Informațiile din prezentul material:
a) au caracter general și nu vizează situația particulară a unei persoane sau entități;
b) nu sunt, în mod obligatoriu, complete sau actualizate;
c) nu constituie consultanță profesională sau juridică (dacă aveți nevoie de consiliere, consultați întotdeauna o persoană cu calificări corespunzătoare în domeniul respectiv).
Vă aducem la cunoștință că este posibil ca, în anumite situații particulare, măsurile de protecție reglementate de actele normative cuprinse în prezentul material să fie modificate sau completate de prevederi specifice unui anumit domeniu/sector de activitate sau unei anumite categorii de salariați.
Acte normative:

 1. OUG nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 cu modificările și completările ulterioare1
 2. OUG nr. 32/2020 privind modificarea și completarea OUG nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială
  I.1. Măsura prevăzută la a rt. XI din OUG nr. 30/2020
  ▪ SALARIAȚII beneficiază de indemnizații stabilite la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/20202, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c)3 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Codul Muncii).
  Notă: În situația în care bugetul angajatorului destinat plății cheltuielilor de personal permite, indemnizația poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferența de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (1) din Codul Muncii.
  CINE? Cine ar putea beneficia
  ▪ SALARIAȚII tuturor entităților în cadrul cărora aceștia exercită profesia de medic stomatolog în baza unui contract individual de muncă încheiat cu angajatorul
  (numai dacă sunt întrunite și condițiile speciale)
   cu următoarea excepție:
 • NU BENEFICIAZĂ de indemnizație SALARIATUL care are încheiate mai multe contracte individuale de muncă, din care cel puțin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgență
  1 La data de 30.03.2020, prevederile OUG nr. 30/2020 au fost modificate și completate prin OUG nr. 32/2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 260 din data de 30 martie 2020.
  2 Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei potrivit art. 15 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.
  3 Conform art. 52 alin. (1) lit. c), contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa angajatorului în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare.
  Ghidul măsurilor de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare
  a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora | revizia 1
  Anexă la Decizia Biroului executiv național nr. 19/3BExN/2020
  CMSR | Martie 2020 Pagina 2 din 16
  Colegiul Medicilor Stomatologi din România
  Informare
  Note:
 1. Pot beneficia de aceste indemnizații salariații formelor de exercitare a profesiei și a altor entități în cadrul cărora se exercită profesia de medic stomatolog în calitate de salariat, indiferent de forma de organizare a angajatorilor, cum ar fi:
  ▪ societăți constituite în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare (societate cu răspundere limitată etc.);
  ▪ entități fără personalitate juridică (cabinete individuale, grupate sau asociate ori societăți medicale) constituite în baza prevederilor OG nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată (OG nr. 124/1998);
  ▪ fundații și asociații cu activități medicale, asociații profesionale, culte religioase și lăcașe de cult religios în a căror structură sunt constituite cabinete medicale furnizoare de servicii medicale în regim ambulatoriu organizate în structura în baza prevederilor OG nr. 124/1998;
  ▪ entități publice în a căror structură sunt constituite cabinete de medicină dentară: ministere și instituții cu rețea sanitară proprie (în funcție de politica adoptată la nivelul fiecărei entități), autorități publice locale (inclusiv a entităților aflate în subordinea acestora) etc.
 2. În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă și toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgență, acesta beneficiază de indemnizația aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.
  DACĂ… Condiții speciale care trebuie întrunite CUMULATIV pentru a se putea beneficia de măsură
  ▪ Ipoteza 1:
 • ANGAJATORUL REDUCE TEMPORAR activitatea total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență, SAU
  ▪ Ipoteza 2:
 • ANGAJATORUL ÎNTRERUPE TEMPORAR activitatea total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență. ȘI (obligatoriu)
  ▪ Perioada, cauzele de suspendare și data încetării suspendării contractului individual de muncă sunt înregistrate în REVISAL – Registrul general de evidență a salariaților4
  CÂND? Perioada pe parcursul căreia se poate beneficia de măsură
  ▪ pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României (Decretul nr. 195/2020), pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului
  CUM? Cum se procedează
  ▪ ANGAJATORUL depune, prin poșta electronică5, la agenția pentru ocuparea forței de muncă județene/a municipiului București (AJOFM/AMOFMB), în raza căreia își are sediul social:
 1. o cerere semnată și datată de reprezentantul legal,
 2. o declarație pe propria răspundere,
 3. lista persoanelor care urmează să beneficieze de aceasta indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, întocmită conform modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale.
  IMPORTANT! Modelele documentelor care trebuie depuse prin poștă electronică la AJOFM/AMOFMB pot fi descărcate de aici (https://www.anofm.ro/).  ATENȚIE
  ANGAJATORUL își asumă răspunderea pentru corectitudinea și pentru veridicitatea datelor înscrise în documentele comunicate AJOFM/AMOFMB.
  4 Conform prevederilor art. 3 alin. (2) lit. o) din HG nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților date care se transmit cel târziu în ziua anterioară datei suspendării/datei încetării suspendării, cu excepția situației absențelor nemotivate când transmiterea în registru se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data suspendări.
  5 A se vedea anexa nr. 1.
  Ghidul măsurilor de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare
  a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora | revizia 1
  Anexă la Decizia Biroului executiv național nr. 19/3BExN/2020
  CMSR | Martie 2020 Pagina 3 din 16
  Colegiul Medicilor Stomatologi din România
  Informare
  Note: 1. Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară.
 4. Plata indemnizației se va face către conturile deschise de ANGAJATORI la băncile comerciale, în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor.
 5. Plata indemnizației se efectuează salariatului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor aferente.
 6. NU se datorează contribuție asiguratorie pentru muncă pentru indemnizații, conform prevederilor art. 220 indice 56 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul Fiscal).
 7. Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Codului Fiscal.
 8. Calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către ANGAJATOR din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.
 9. Pentru calculul impozitului pe venit se aplică prevederile art. 78 alin. (2) lit. b)7 din Codul Fiscal. Declararea impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de ANGAJATOR prin depunerea declarației prevăzute la art. 147 alin. (1) din Codul Fiscal.
 10. Termenul de plată și declarare a obligațiilor fiscale este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj.  ATENȚIE
  Salariatul beneficiază de vechime în muncă pe perioada plății indemnizației
  Perioada pentru care salariații ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate și angajatorii acestor salariați nu datorează contribuția asiguratorie pentru muncă constituie stagiu de cotizare8 fără plata contribuției în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute de OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.
  Pentru stabilirea și calculul indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate se utilizează salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare pe perioada stării de urgență.
  În situația în care stagiul de cotizare este corespunzător unei fracțiuni de lună, se utilizează salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare în perioada respectivă, corespunzător fracțiunii de lună.
  6 Conform art. 2205 din Codul Fiscal, contribuția asiguratorie pentru muncă nu se datorează pentru prestațiile suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, precum și din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.
  7 Potrivit art. 78 alin. (2) lit. b) din Codul Fiscal, impozitul lunar, final, care se calculează și se reține la sursă de către plătitorii de venituri, se determină prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinate ca diferență între venitul brut și contribuțiile sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii, precum și, după caz, a contribuției individuale la bugetul de stat datorate potrivit legii, pe fiecare loc de realizare a acestora.
  8 Conform art. 3 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, reprezintă stagiu de cotizare – perioada de timp pentru care s-au datorat contribuții de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum și cea pentru care asigurații cu contract de asigurare socială au datorat și plătit contribuții de asigurări sociale la sistemul public de pensii. Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii va intra în vigoare la 1.09.2021.
  Ghidul măsurilor de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare
  a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora | revizia 1
  Anexă la Decizia Biroului executiv național nr. 19/3BExN/2020
  CMSR | Martie 2020 Pagina 4 din 16
  Colegiul Medicilor Stomatologi din România
  Informare
  I.2. Măsura prevăzută la art. XV din OUG nr. 30/2020I.2. Măsura prevăzută la art. XV din OUG nr. 30/2020
  ▪ ALȚI PROFESIONIȘTI9 beneficiază de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/202010, din bugetul de stat.
  CINE? Cine ar putea beneficia
  ▪ TITULARII cabinetelor individuale, grupate sau asociate constituite în baza prevederilor OG nr. 124/1998;
  ▪ ASOCIAȚII societăților medicale constituite în baza prevederilor OG nr. 124/1998;
  ▪ PROFESIONIȘTII care desfășoară activitatea ca PERSOANĂ FIZICĂ INDEPENDENTĂ în urma înregistrării la administrația financiară în a cărei rază domiciliază;
  ▪ PERSONAL încadrat prin altă modalitate prevăzută de lege, alta decât încheierea unui contract individual de muncă.
  Notă: Cu excepția ultimei categorii de beneficiari, celelalte categorii nu au fost enumerate expres în art. XV din OUG nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, însă se regăsesc în definiția prevăzută în Codul civil.
  DACĂ… Condiții speciale care trebuie întrunite pentru a se putea beneficia de măsură
  ▪ PROFESIONIȘTII ÎNTRERUP activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020  ATENȚIE
  Activitatea în cabinetele de medicină dentară a fost suspendată temporar începând cu 22.03.2020, în baza prevederilor art. 1 din Ordonanța militară nr. 2/2020.
  CÂND? Perioada pe parcursul căreia se poate beneficia de măsură
  ▪ pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020
  CUM? Cum se procedează
  ▪ PROFESIONISTUL depune, prin poșta electronică11, la agenția pentru plăți și inspecție socială județeană/a municipiului București în raza căreia își are sediul profesional:
 11. o cerere (model stabilit prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale);
 12. copia actului de identitate;
 13. o declarație pe propria răspundere, (model stabilit prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale);
 14. alte acte ce pot ajuta în soluționarea solicitării (ex: extras de cont bancar).
  IMPORTANT! Modelele documentelor care trebuie depuse prin poștă electronică la APISJ/APISMB pot fi descărcate de aici (http://www.mmanpis.ro/).
  Note: 1. Documentele se transmit la agențiile teritoriale până pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizației din luna anterioară.
 15. Plata indemnizației se realizează de la bugetul de stat, prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și structurile sale subordonate (agențiile teritoriale).
 16. Plata se efectuează în conturile bancare deschise la unitățile bancare de beneficiarii indemnizației.
 17. Plata indemnizației prevăzute la art. II alin. (1) din OUG nr. 32/2020 se face în cel mult 10 zile de la depunerea documentelor pentru perioada aferentă stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020.
 18. Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale și de asigurări sociale de sănătate, în condițiile prevăzute de Codul Fiscal.
  9 Potrivit art. 3 din Codul civil sunt considerați profesioniști toți cei care exploatează o întreprindere. Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a unei activități organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ.
  10 Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei potrivit art. 15 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.
  11 A se vedea anexa nr. 2.
  Ghidul măsurilor de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare
  a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora | revizia 1
  Anexă la Decizia Biroului executiv național nr. 19/3BExN/2020
  CMSR | Martie 2020 Pagina 5 din 16
  Colegiul Medicilor Stomatologi din România
  Informare
  II.II.1.1. Măsura prevăzută la art. XMăsura prevăzută la art. XVI din OUG nr. 30/2020VI din OUG nr. 30/2020 (modificare art. 9 din OUG nr. 158/2005)(modificare art. 9 din OUG nr. 158/2005)
  ▪ dreptul la concediu și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, fără îndeplinirea condiției de stagiu de asigurare, în cazul urgențelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor și SIDA;
  ▪ concediu și indemnizație pentru carantină, fără îndeplinirea condiției privind stagiul de asigurare.
  Notă: Lista cuprinzând urgențele medico-chirurgicale, precum și bolile infectocontagioase din grupa A pentru care asigurații beneficiază de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă fără condiții de stagiu de cotizare este stabilită prin HG nr. 1186/2000.
  CINE? Cine ar putea beneficia
  ▪ PERSOANA asigurată pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate care, pe perioada în care are domiciliul sau reședința pe teritoriul României, realizează venituri din desfășurarea unei activități în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detașare sau a unui statut special prevăzut de lege, precum și alte venituri asimilate salariilor, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte
  ▪ PERSOANA asigurată pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate care, pe perioada în care are domiciliul sau reședința pe teritoriul României, realizează în România venituri, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, din desfășurarea unei activități în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detașare sau a unui statut special prevăzut de lege, precum și alte venituri asimilate salariilor, de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte
  ▪ PERSOANA asigurată pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate care, pe perioada în care are domiciliul sau reședința pe teritoriul României, beneficiază de indemnizație de șomaj, potrivit legii
  ▪ PERSOANA FIZICĂ, ALTA DECÂT CELE PREVĂZUTE MAI SUS, asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pe bază de contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate II.2. Măsura prevăzută la art. XVII din OUG nr. II.2. Măsura prevăzută la art. XVII din OUG nr. 30/202030/2020
  ▪ certificatele de concediu medical, care cuprind a 91-a zi sau depășesc 183 de zile, acordate în perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, se eliberează și se decontează fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale.
  Ghidul măsurilor de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare
  a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora | revizia 1
  Anexă la Decizia Biroului executiv național nr. 19/3BExN/2020
  CMSR | Martie 2020 Pagina 6 din 16
  Colegiul Medicilor Stomatologi din România
  Informare
  III. Măsura prevăzută la art. I din OUG nr. 30/2020III. Măsura prevăzută la art. I din OUG nr. 30/2020 șși la art. i la art. XI și XI și XXI din OUG nr. 32/2020XXI din OUG nr. 32/2020
  ▪ acordarea de zile libere12 plătite pentru supravegherea copiilor, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ/unităților de educație antepreșcolară unde aceștia sunt înscriși, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu.
  Note:
 19. Potrivit art. 49 din Decretul nr. 195/2020, pe durata stării de urgență, cursurile din toate unitățile și instituțiile de învățământ se suspendă.
 20. Conform art. XXI alin. (1) din OUG nr. 32/2020, în unitățile de educație antepreșcolară, similar cu unitățile de învățământ, activitatea se suspendă pe perioada instituirii stării de urgentă prin Decretul nr. 195/2020.
 21. Pentru fiecare zi liberă angajatorul acordă o indemnizație care se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și al cărei cuantum este de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat13.
  CINE? Cine ar putea beneficia
  ▪ UNUL DINTRE PĂRINȚI14;
  ▪ PĂRINTELE sau REPREZENTANTUL LEGAL al copilului cu handicap grav neșcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizației în condițiile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, doar în condițiile în care activitatea serviciului de zi este suspendată ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu;
  ▪ PĂRINTELE sau REPREZENTANTUL LEGAL care are în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizației în condițiile Legii nr. 448/2006, republicată, doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate a fost suspendată ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu;
  ▪ PARINTELE al cărui copil este înscris într-o unitate de educație antepreșcolară.
  DACĂ… Condiții speciale care trebuie întrunite CUMULATIV pentru a se putea beneficia de măsură
  ▪ 1) PERSOANA are copii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau are copii cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ ȘI
  ▪ 2) locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca
  12 Corespunzător zilelor lucrătoare până la încetarea situației de urgență decretată, cu excepția zilelor lucrătoare din perioada vacanțelor școlare, potrivit art. 1 alin. (1) din HG nr. 217/2020.
  13 Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei (art. 15 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020).
  14 Prin părinte, în sensul Legii nr. 19/2020, potrivit art. 1 alin. (3), se înțelege:
  b) părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  c) adoptatorul;
  d) persoana care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției;
  e) persoana care are în plasament copilul sau în tutelă;
  f) persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  g) părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrisă într-o unitate de învățământ.
  Ghidul măsurilor de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare
  a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora | revizia 1
  Anexă la Decizia Biroului executiv național nr. 19/3BExN/2020
  CMSR | Martie 2020 Pagina 7 din 16
  Colegiul Medicilor Stomatologi din România
  Informare
  CÂND? Perioada pe parcursul căreia se poate beneficia de măsură
  ▪ pe toată perioada în care autoritățile competente decid închiderea unităților de învățământ /unităților de educație antepreșcolară unde sunt înscriși copii  Măsura NU SE APLICĂ…
  ▪ pe perioada stării de urgență, în cazul PERSONALULUI DIN UNITĂȚILE SANITARE PUBLICE și altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, după caz
  ▪ în cazul în care una dintre persoanele prevăzute la alin. (3) din Legea nr. 19/2020 se află în una sau mai multe din următoarele situații:
  a) este în concediul prevăzut la art. 2 alin. (1) sau art. 11 alin. (2) ori art. 31 alin. (1) din OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare (OUG nr. 111/2010);
  b) este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere;
  c) se află în concediu de odihnă/concediu fără plată.
  ▪ în cazul PERSOANEI al cărui raport de muncă este suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului sau în cazul soțului/soției acestuia, în condițiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul Muncii
  ▪ în cazul în care CELĂLALT PĂRINTE nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului Fiscal
  Notă: PERSONALUL DIN UNITĂȚILE SANITARE PUBLICE și alte categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, după caz, au dreptul la o majorare a salariului în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat15, în situația în care celălalt părinte nu beneficiază de drepturile reglementate în această lege.
  Majorarea se acordă suplimentar drepturilor salariale cuvenite corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada stării de urgență în situația în care celălalt părinte nu beneficiază de drepturile prevăzute la art. 1 sau la art. 31 din Legea nr. 19/2020.
  CUM? Cum se procedează
  ▪ zilele libere se acordă la cererea UNUIA DINTRE PĂRINȚI, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul;
  ▪ cererea va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi și nici nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (33) din Legea nr. 19/2020, precum și de o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/ copiilor.
  Note: 1. Prevederile Legii nr. 19/2020 se aplică tuturor angajaților din mediul public și privat.
 22. Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale în condițiile prevăzute de Codul Fiscal.
 23. Angajatorii pot cere numai decontarea sumelor reprezentând indemnizația netă, încasată efectiv de părinte.
 24. Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației, angajatorul va depune cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea angajatorul sau sucursala/ punctul de lucru al acestuia, după caz.
  15 Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei (art. 15 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020).
  Ghidul măsurilor de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare
  a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora | revizia 1
  Anexă la Decizia Biroului executiv național nr. 19/3BExN/2020
  CMSR | Martie 2020 Pagina 8 din 16
  Colegiul Medicilor Stomatologi din România
  Informare
  Cererea va fi însoțită de următoarele documente:
  a) lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă;
  b) copii de pe statele de plată din care să reiasă acordarea indemnizației;
  c) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista prevăzută la lit. a) conține persoanele care îndeplinesc condițiile reglementate la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 19/2020; modelul declarației este aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, care se publică în Monitorul Oficial;
  d) dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizația.
  Cererea va fi datată și semnată de reprezentantul legal și va conține obligatoriu următoarele elemente:
  a) datele de identificare ale angajatorului, inclusiv adresa de e-mail;
  b) contul bancar;
  c) numele reprezentantului legal al angajatorului;
  d) suma totală solicitată;
  e) numărul angajaților pentru care s-a solicitat suma.
 25. Documentele se transmit prin poșta electronică la adresa electronică comunicată de agențiile pentru ocuparea forței de muncă în cel mult 30 zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației.
 26. În situația în care documentele nu pot fi transmise prin poșta electronică, acestea se vor transmite prin orice alt mijloc de comunicare.
 27. Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizație se face în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării documentelor.
 28. Agențiile pentru ocuparea forței de muncă au obligația ca, în termen de 24 ore de la primirea documentelor să comunice angajatorului numărul de înregistrare al solicitării. IV. Măsura prevăzută la art. III din OUG nr. 30/2020IV. Măsura prevăzută la art. III din OUG nr. 30/2020
  ▪ cererile, declarațiile și documentele doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistență socială acordate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale pot fi depuse în format letric sau prin poșta electronică
  Note:
 29. Cererile, declarațiile și documentele doveditoare vizează acordarea următoarelor beneficii:
  a) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
  b) alocația pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  c) alocația de stat pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  d) drepturile acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  e) alocația lunară de plasament acordată în baza Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  f) drepturile acordate în baza art. 50 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  g) ajutorul pentru încălzirea locuinței acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială pentru perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare;
  h) indemnizația lunară de hrană acordată în baza Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificările ulterioare.
 30. Pe perioada de aplicabilitate a Decretului nr. 195/2020, decizia de acordare/respingere/încetare/suspendare a dreptului de asistență socială pentru oricare din beneficiile sociale prevăzute mai sus se poate transmite beneficiarului în format letric sau prin poșta electronică de către agenția teritorială emitentă.
  Ghidul măsurilor de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare
  a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora | revizia 1
  Anexă la Decizia Biroului executiv național nr. 19/3BExN/2020
  CMSR | Martie 2020 Pagina 9 din 16
  Colegiul Medicilor Stomatologi din România
  Informare
  CINE? Cine ar putea beneficia
  ▪ PERSOANA îndreptățită să obțină beneficiile, conform actelor normative incidente
  CUM? Cum se procedează
  ▪ depunerea prin poșta electronică a cererilor, declarațiilor și documentelor doveditoare se face astfel:
  a) pentru beneficiile prevăzute la lit. e)-f) și h), la agențiile pentru plăți și inspecție socială în a căror rază teritorială își au domiciliul, reședința ori locuiesc efectiv solicitanții;
  b) pentru beneficiile prevăzute la lit. a)-d) și g), la autoritățile administrației publice locale în a căror rază teritorială își au domiciliul, reședința ori locuiesc efectiv solicitanții.
  Notă: Depunerea prin poșta electronică a cererilor, declaraților și documentelor doveditoare este opțională și se realizează în condițiile în care agențiile teritoriale ori autoritățile administrației publice locale au dezvoltate sisteme de primire electronică, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). VV. Măsura prevăzută la art. II din OUG nr. 30/2020. Măsura prevăzută la art. II din OUG nr. 30/2020
  ▪ acordarea stimulentului de inserție prevăzut la art. 7 din OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare (OUG nr. 111/2010);
  ▪ plata indemnizației prevăzute de art. 32 alin. (5) din OUG nr. 111/201016.
  CINE? Cine ar putea beneficia
  ▪ PERSOANA care beneficiază de concediile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) și d) din OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare (OUG nr. 158/2005);
  ▪ PERSOANA care beneficiază de concediul prevăzut de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ;
  ▪ PERSOANA care se află în perioada prevăzută la art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii;
  ▪ PERSOANA căreia i s-a suspendat ori i-a încetat raportul de muncă ori de serviciu, ca urmare a instituirii situației de urgență în condițiile OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare;
  ▪ PERSOANA care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 32 alin. (5) din OUG nr. 111/2010;
  ▪ PERSOANA care se află în plata stimulentului de inserție la data intrării în vigoare a OUG nr. 30/2020, cu respectarea prevederilor art. 17 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 111/2010.
  CÂND? Perioada pe parcursul căreia se poate beneficia de măsură
  ▪ fără întrerupere, pe o perioadă de 90 zile în cazul persoanelor care, începând cu data intrării în vigoare a OUG nr. 30/2020, se află în una sau mai multe dintre situațiile de mai sus;
  ▪ pentru persoanele beneficiare ale indemnizației pentru creșterea copiilor prevăzute de art. 2 din OUG nr. 111/2010, care se află în plata indemnizației pentru creșterea copilului la data instituirii stării de urgență, plata acestei indemnizații se asigură pe toată durata instituirii stării de urgență și în situația în care copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap sau urmează să împlinească vârsta prevăzută de lege, în această perioadă17.
  16 Conform art. VI alin. (1) din OUG nr. 32/2020.
  17 Potrivit art. VI alin. (4) din OUG nr. 32/2020.
  Ghidul măsurilor de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare
  a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora | revizia 1
  Anexă la Decizia Biroului executiv național nr. 19/3BExN/2020
  CMSR | Martie 2020 Pagina 10 din 16
  Colegiul Medicilor Stomatologi din România
  Informare
  Notă: În cazul în care, după perioada prevăzută la art. II alin. (1) din OUG nr. 30/2020, persoana îndreptățită realizează venituri supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor art. 3 din OUG nr. 111/2010, atunci stimulentul de inserție se acordă, potrivit legii, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau 4 ani în cazul copilului cu dizabilitate.
  CUM? Cum se procedează
  ▪ persoanele îndreptățite transmit agenției pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București în a căror rază teritorială își au domiciliul sau reședința, prin poșta electronică, documentele doveditoare, după cum urmează:
  a) pentru persoanele aflate în plata drepturilor, copia documentului care atestă că se află în una dintre situațiile prevăzute la art. II alin. (1) din OUG nr. 30/2020 (după caz, certificatul medical sau adeverința de la angajator);
  b) pentru persoanele care urmează să solicite drepturile, documentele doveditoare18 prevăzute de art. 13 din OUG nr. 111/2010, precum și copia documentului care atestă că se află în una dintre situațiile prevăzute la art. II alin. (1) din OUG nr. 30/2020 (după caz, certificatul medical sau adeverința de la angajator).
  Note:
 31. Pentru situațiile prevăzute la art. II alin. (1) lit. c) și d) din OUG nr. 30/2020, documentul doveditor poate fi adeverința eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere a persoanei că se află în una dintre aceste situații. În cazul în care persoana depune declarația pe propria răspundere, agenția pentru plăți și inspecție socială teritorială verifică în registrul general de evidență a salariaților veridicitatea celor declarate.
 32. Persoanele care urmează să solicite drepturile, prevăzute la art. VI alin. (1) lit. b) din OUG nr. 32/2020, pot opta între:
  ▪ acordarea stimulentului de inserție sau
  ▪ reîntoarcerea în concediul pentru creșterea copiilor și acordarea indemnizației aferente acestuia.
  În această situație, persoana îndreptățită transmite, prin poșta electronică, la agenția pentru plăți și inspecție socială terirorială numai cererea prevăzută la art. 13 alin. (2) din OUG nr. 111/2010.
 33. Pentru persoanele prevăzute la art. VI alin. (4) și (5) din OUG nr. 32/2020, prin excepție de la prevederile art. 7 alin. (2) din OUG nr. 111/2010, acordarea stimulentului de inserție se face de la data depunerii cererii, dacă acestea realizează venituri supuse impozitului pe venit, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap. VVII. Măsura prevăzută la art. I. Măsura prevăzută la art. IXX din OUG nr. 3din OUG nr. 322/2020/2020
  ▪ pregătirea teoretică a programelor de formare profesională în condițiile OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția programelor de nivel de calificare 1, se poate desfășura și în sistem online
  DACĂ… Condiții speciale care trebuie întrunite CUMULATIV pentru a se putea beneficia de măsură
  ▪ cu notificarea comisia de autorizare ȘI
  ▪ dovada accesului la internet ȘI
  ▪ dovada deținerii de mijloace electronice, pentru fiecare cursant în parte.
  18 Conform art. 13 alin. (1) din OUG nr. 111/2010, drepturile reprezentând indemnizație sau stimulent de inserție, se acordă pe bază de cerere, însoțită în mod obligatoriu de:
  a) copia actului de identitate al solicitantului și a certificatului de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana care primește documentele;
  b) actele doveditoare privind calitatea solicitantului și relația acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, pentru situațiile prevăzute la art. 8 alin. (2) din OUG nr. 111/2010;
  c) actele doveditoare care să ateste îndeplinirea perioadelor prevăzute de art. 2 din OUG nr. 111/2010;
  d) dovada privind veniturile realizate, eliberată de angajator/plătitorul de venit sau de organele fiscale competente, ori declarația fiscală, prevăzută de lege, pentru categoriile de venituri prevăzute la art. 3 din OUG nr. 111/2010, pentru care Codul Fiscal, nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central;
  e) dovada privind suspendarea activității pentru perioada în care se solicită concediul pentru creșterea copilului;
  f) orice alte documente care să ateste îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.
  Ghidul măsurilor de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare
  a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora | revizia 1
  Anexă la Decizia Biroului executiv național nr. 19/3BExN/2020
  CMSR | Martie 2020 Pagina 11 din 16
  Colegiul Medicilor Stomatologi din România
  Informare
  CÂND? Perioada pe parcursul căreia se poate beneficia de măsură
  ▪ pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020
  Note:
 34. Notificarea comisiei de autorizare se face în condițiile art. 30 din OUG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin poșta electronică, iar dovada prevăzută la art. IX alin. (1) din OUG nr. 32/2020 se face cu următoarele documente, după caz:
  a) contracte de închiriere sau de punere la dispoziție de mijloace electronice, încheiate de către furnizorul de formare autorizat cu terți, și procesul-verbal de predare a acestora către fiecare cursant în parte;
  b) declarație pe propria răspundere a fiecărui cursant că are acces la internet și la mijloacele electronice necesare parcurgerii pregătirii teoretice, semnată și datată.
 35. La încetarea stării de urgență furnizorul de formare autorizat este obligat să testeze cursanții în vederea verificării însușirii noțiunilor de teorie parcurse în sistem online.
 36. Pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, următoarele documente se pot transmite și în format electronic, după cum urmează:
  a) cererile și dosarele de autorizare ca furnizor de formare profesională;
  b) notificarea modificărilor condițiilor de autorizare, însoțită de declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională autorizat;
  c) acordul comisiei de autorizare în cazul notificării modificărilor condițiilor de autorizare;
  d) notificarea și acordul pentru desfășurarea unor programe de formare profesională în alt județ decât în cel în care furnizorul este autorizat.
 37. Membrii comisiei de autorizare primesc documentația electronic, iar după analizarea ei și a rapoartelor de evaluare întocmite de specialiști, își exprimă acordarea sau neacordarea autorizației prin e-mail, în cadrul unei ședințe lunare electronice.
 38. Pe durata instituirii stării de urgență activitatea de monitorizare a furnizorilor de formare profesională autorizați și activitatea de examinare a participanților la programele de formare profesională se suspendă.
 39. În funcție de hotărârile comitetelor județene pentru situații de urgență, comisiile de autorizare pot decide suspendarea derulării programelor de formare profesională.
  Ghidul măsurilor de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare
  a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora | revizia 1
  Anexă la Decizia Biroului executiv național nr. 19/3BExN/2020
  CMSR | Martie 2020 Pagina 12 din 16
  Colegiul Medicilor Stomatologi din România
  Informare
  VVIIII. Măsura prevăzută la art. . Măsura prevăzută la art. XXIIXX din OUG nr. 3din OUG nr. 322/2020/2020
  ▪ acordarea ajutorului de deces pe baza documentelor transmise fie cu serviciile poștale, fie în format electronic
  CUM? Cum se procedează
  Persoanele îndreptățite trimit, fie prin servicii poștale, fie în format electronic, următoarele documente:
  a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 11 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin HG nr. 257/2011, cu completările ulterioare;
  b) copia certificatului de deces;
  c) copia actului de identitate al solicitantului;
  d) copia actelor de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, a actului care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar;
  e) copia dovezii/declaraţiei pe propria răspundere că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces;
  f) copia actului medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani;
  g) copia adeverinţei care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii.
  IMPORTANT! Modelul cererii și documentele care trebuie transmise pot fi consultate aici (https://www.cnpp.ro/ajutorul-de-deces).
  CÂND? Perioada pe parcursul căreia se poate beneficia de măsură
  ▪ pe perioada stării de urgență, instituite prin Decretul nr. 195/2020, și se încheie în termen de 60 de zile de la data încetării stării de urgenţă.
  Ghidul măsurilor de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare
  a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora | revizia 1
  Anexă la Decizia Biroului executiv național nr. 19/3BExN/2020
  CMSR | Martie 2020 Pagina 13 din 16
  Colegiul Medicilor Stomatologi din România
  Informare
  Anexa nr. 1
  Lista adreselor de poștă electronică
  ale agențiilor teritoriale de ocupare a forței de muncă
  (pentru transmiterea documentelor necesare obținerii indemnizației prevăzute la art. XI din OUG nr. 30/2020)
  Verificați eventualele modificări/erori la adresa:
  https://www.anofm.ro/
  Nr. crt. Unitate administrativ-teritorială Adresă poștă electronică AJOFM/AMOFMB
  1
  ALBA
  alba@anofm.gov.ro
  2
  ARAD
  arad@anofm.gov.ro
  3
  ARGEȘ
  arges@anofm.gov.ro
  4
  BACĂU
  bacau@anofm.gov.ro
  5
  BIHOR
  bihor@anofm.gov.ro
  6
  BISTRIȚA-NĂSĂUD
  bistrita-nasaud@anofm.gov.ro
  7
  BOTOȘANI
  botosani@anofm.gov.ro
  8
  BRĂILA
  braila@anofm.gov.ro
  9
  BRAȘOV
  brasov@anofm.gov.ro
  10
  BUCUREȘTI S1
  sector-2@anofm.gov.ro
  11
  BUCUREȘTI S2
  sector-1@anofm.gov.ro
  12
  BUCUREȘTI S3
  sector-3@anofm.gov.ro
  13
  BUCUREȘTI S4
  sector-4@anofm.gov.ro
  14
  BUCUREȘTI S5
  sector-5@anofm.gov.ro
  15
  BUCUREȘTI S6
  sector-6@anofm.gov.ro
  16
  BUZĂU
  buzau@anofm.gov.ro
  17
  CĂLĂRAȘI
  calarasi@anofm.gov.ro
  18
  CARAȘ-SEVERIN
  caras-severin@anofm.gov.ro
  19
  CLUJ
  cluj@anofm.gov.ro
  20
  CONSTANȚA
  constanta@anofm.gov.ro
  21
  COVASNA
  covasna@anofm.gov.ro
  22
  DÂMBOVIȚA
  dambovita@anofm.gov.ro
  23
  DOLJ
  dolj@anofm.gov.ro
  24
  GALAȚI
  galati@anofm.gov.ro
  25
  GIURGIU
  giurgiu@anofm.gov.ro
  26
  GORJ
  gorj@anofm.gov.ro
  27
  HARGHITA
  harghita@anofm.gov.ro
  28
  HUNEDOARA
  hunedoara@anofm.gov.ro
  29
  IALOMIȚA
  ialomita@anofm.gov.ro
  30
  IAȘI
  iasi@anofm.gov.ro
  31
  ILFOV
  ilfov@anofm.gov.ro
  32
  MARAMUREȘ
  maramures@anofm.gov.ro
  33
  MEHEDINȚI
  mehedinti@anofm.gov.ro
  34
  MUREȘ
  mures@anofm.gov.ro
  35
  NEAMȚ
  neamt@anofm.gov.ro
  36
  OLT
  olt@anofm.gov.ro
  Ghidul măsurilor de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare
  a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora | revizia 1
  Anexă la Decizia Biroului executiv național nr. 19/3BExN/2020
  CMSR | Martie 2020 Pagina 14 din 16
  Colegiul Medicilor Stomatologi din România
  Informare
  Nr. crt. Unitate administrativ-teritorială Adresă poștă electronică AJOFM/AMOFMB
  37
  PRAHOVA
  prahova@anofm.gov.ro
  38
  SĂLAJ
  salaj@anofm.gov.ro
  39
  SATU MARE
  satu-mare@anofm.gov.ro
  40
  SIBIU
  sibiu@anofm.gov.ro
  41
  SUCEAVA
  suceava@anofm.gov.ro
  42
  TELEORMAN
  teleorman@anofm.gov.ro
  43
  TIMIȘ
  timis@anofm.gov.ro
  44
  TULCEA
  tulcea@anofm.gov.ro
  45
  VÂLCEA
  valcea@anofm.gov.ro
  46
  VASLUI
  vaslui@anofm.gov.ro
  47
  VRANCEA
  vrancea@anofm.gov.ro
  Ghidul măsurilor de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare
  a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora | revizia 1
  Anexă la Decizia Biroului executiv național nr. 19/3BExN/2020
  CMSR | Martie 2020 Pagina 15 din 16
  Colegiul Medicilor Stomatologi din România
  Informare
  Anexa nr. 2
  Lista adreselor de poștă electronică
  ale agențiilor teritoriale pentru plăți și inspecție socială
  (pentru transmiterea documentelor necesare obținerii indemnizației prevăzute la art. XV din OUG nr. 30/2020)
  Verificați eventualele modificări/erori la adresa:
  http://www.mmanpis.ro/
  Nr. crt. Unitate administrativ-teritorială Adresă poștă electronică APISJ/APISMB
  1
  ALBA
  plati.covid.ab@mmanpis.ro
  2
  ARAD
  plati.covid.ar@mmanpis.ro
  3
  ARGEȘ
  plati.covid.ag@mmanpis.ro
  4
  BACĂU
  plati.covid.bc@mmanpis.ro
  5
  BIHOR
  plati.covid.bh@mmanpis.ro
  6
  BISTRIȚA-NĂSĂUD
  plati.covid.bn@mmanpis.ro
  7
  BOTOȘANI
  plati.covid.bt@mmanpis.ro
  8
  BRĂILA
  plati.covid.br@mmanpis.ro
  9
  BRAȘOV
  plati.covid.bv@mmanpis.ro
  10
  BUCUREȘTI S1
  plati.covid.s1b@mmanpis.ro
  11
  BUCUREȘTI S2
  plati.covid.s2b@mmanpis.ro
  12
  BUCUREȘTI S3
  plati.covid.s3b@mmanpis.ro
  13
  BUCUREȘTI S4
  plati.covid.s4b@mmanpis.ro
  14
  BUCUREȘTI S5
  plati.covid.s5b@mmanpis.ro
  15
  BUCUREȘTI S6
  plati.covid.s6b@mmanpis.ro
  16
  BUZĂU
  plati.covid.bz@mmanpis.ro
  17
  CĂLĂRAȘI
  plati.covid.cl@mmanpis.ro
  18
  CARAȘ-SEVERIN
  plati.covid.cs@mmanpis.ro
  19
  CLUJ
  plati.covid.cj@mmanpis.ro
  20
  CONSTANȚA
  plati.covid.ct@mmanpis.ro
  21
  COVASNA
  plati.covid.cv@mmanpis.ro
  22
  DÂMBOVIȚA
  plati.covid.db@mmanpis.ro
  23
  DOLJ
  plati.covid.dj@mmanpis.ro
  24
  GALAȚI
  plati.covid.gl@mmanpis.ro
  25
  GIURGIU
  plati.covid.gr@mmanpis.ro
  26
  GORJ
  plati.covid.gj@mmanpis.ro
  27
  HARGHITA
  plati.covid.hr@mmanpis.ro
  28
  HUNEDOARA
  plati.covid.hd@mmanpis.ro
  29
  IALOMIȚA
  plati.covid.il@mmanpis.ro
  30
  IAȘI
  plati.covid.is@mmanpis.ro
  31
  ILFOV
  plati.covid.if@mmanpis.ro
  32
  MARAMUREȘ
  plati.covid.mm@mmanpis.ro
  33
  MEHEDINȚI
  plati.covid.mh@mmanpis.ro
  34
  MUREȘ
  plati.covid.ms@mmanpis.ro
  35
  NEAMȚ
  plati.covid.nt@mmanpis.ro
  36
  OLT
  plati.covid.ot@mmanpis.ro
  Ghidul măsurilor de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare
  a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora | revizia 1
  Anexă la Decizia Biroului executiv național nr. 19/3BExN/2020
  CMSR | Martie 2020 Pagina 16 din 16
  Colegiul Medicilor Stomatologi din România
  Informare
  Nr. crt. Unitate administrativ-teritorială Adresă poștă electronică APISJ/APISMB
  37
  PRAHOVA
  plati.covid.ph@mmanpis.ro
  38
  SĂLAJ
  plati.covid.sj@mmanpis.ro
  39
  SATU MARE
  plati.covid.sm@mmanpis.ro
  40
  SIBIU
  plati.covid.sb@mmanpis.ro
  41
  SUCEAVA
  plati.covid.sv@mmanpis.ro
  42
  TELEORMAN
  plati.covid.tr@mmanpis.ro
  43
  TIMIȘ
  plati.covid.tm@mmanpis.ro
  44
  TULCEA
  plati.covid.tl@mmanpis.ro
  45
  VÂLCEA
  plati.covid.vl@mmanpis.ro
  46
  VASLUI
  plati.covid.vs@mmanpis.ro
  47
  VRANCEA
  plati.covid.vn@mmanpis.ro

Leave a Comment