În contextul actualizării periodice a informațiilor privind Coronavirusul SARS-CoV-2 atât la nivel național, cât și la nivel internațional, pe fondul declarațiilor publice ale autorităților de stat privind faptul că starea de urgență nu va mai fi prelungită după data de 14 mai 2020, urmând a fi instituită starea de alertă pe teritoriul României, sub rezerva adoptării și publicării actelor normative corespunzătoare în Monitorul Oficial al României, precum și a necesității ajustării corespunzătoare a măsurilor de prevenire și limitare a răspândirii infecției cu COVID-19 adoptate la nivelul unităților sanitare în cadrul cărora se desfășoară activități de asistență stomatologică, denumite în continuare în mod general cabinete stomatologice, fiind recomandat ca această ajustare să realizeze gradual la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, în funcție de numărul de cazuri și de focare de infecție, precum și a existenței sau inexistenței unor zone în care a fost instituită carantina aflate pe raza acestor unități administrativ-teritoriale, luând în considerare faptul că orice măsuri adoptate cu titlu obligatoriu la nivelul corpului profesional trebuie să țină cont de principiul proporționalității în sensul că acțiunile corpului profesional trebuie să se limiteze la ceea ce este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Legea nr. 95/2006 privind reforma din domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în actele normative aplicabile, raportat la competențele deținute, inclusiv la atribuția generală a Colegiului Medicilor Stomatologi din România de a asigura respectarea de către medicii stomatologi a obligațiilor ce le revin față de pacient și de sănătatea publică, subliniind faptul că măsurile adoptate de corpul profesional cu titlu de recomandări pot fi implementate în funcție de decizia fiecăreia dintre formele de exercitare independentă a profesiei de medic stomatolog, respectiv a fiecăreia dintre unitățile sanitare publice sau private în cadrul cărora se desfășoară activități de asistență stomatologică, urmărindu-se în mod special ca toate aceste măsuri să fie justificate, să nu fie excesive și să fie suportabile financiar inclusiv de către formele de exercitare independentă a profesiei, indiferent de mărimea și organizarea acestora, în situația în care acestea sunt autorizate și își desfășoară activitatea în condițiile legii, luând în calcul că, potrivit prevederilor legale în vigoare, competența Colegiului Medicilor Stomatologi din România cu privire la autorizarea cabinelor stomatologice publice sau private vizează, potrivit art. 512 alin. (1) lit. t) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, avizarea, în domeniul său de competență, a autorizării de instalare a cabinetelor, ținând seama ca exercitarea activităților de asistență stomatologică să se facă în concordanță cu competența profesională a medicului stomatolog, cu dotarea tehnică, precum și cu respectarea normelor de igienă, ținând cont de faptul că, potrivit normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 153/2003, avizul preliminar al corpului profesional se acordă în vederea înființării cabinetului stomatologic, public sau privat, în baza autorizației de liberă practică a medicului stomatolog, a dovezii deținerii legale a spațiului și după verificarea existenței dotării minime a cabinetului medical, respectiv după verificarea condițiilor minime de spațiu și circuitelor funcționale necesare, proiectele de modificări ulterioare ale circuitelor funcționale fiind avizate de autoritățile de sănătate publică1, luând în considerare faptul că, până la acest moment, nu a fost primit de la autoritățile de stat un răspuns concret la solicitările corpului profesional, precum și evoluția la nivel național și internațional

al infecției cu COVID-19 și, în mod corespunzător, a indicațiilor și măsurilor adoptate de organismele internaționale, europene și naționale, raportat la faptul că, în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și a legislației secundare, corpul profesional nu deține atribuții de reglementare a dotării minime, a circuitelor funcționale obligatorii, a stabilirii echipamentelor individuale de protecție minime și a altor elemente esențiale necesare pentru funcționarea cabinetelor stomatologice, publice sau private, care ar putea efectua intervenții stomatologice de urgență în contextul răspândirii accelerate a COVID-19 ori a unei alte epidemii cu caracteristici de transmitere și virulență asemănătoare, precum și a asigurării accesului cabinetelor stomatologice care vor asigura intervențiile de urgență, cu prioritate, la echipamentele de protecție adecvate, dezinfectanți, biocide ș.a., ori de adoptare a ghidurilor sau protocoalelor de practică medicală, în acest context singura posibilitate a corpului profesional de a veni atât în sprijinul pacienților, cât și al membrilor corpului profesional în ceea ce privește stabilirea unui minim cadru de efectuare a manoperelor stomatologice de prevenție, diagnostic și tratament în contextul actual al evoluției infecției cu COVID-19 fiind adoptarea de recomandări adresate profesioniștilor, în limitele competențelor oferite de lege, apreciind că se impune necesitatea adoptării recomandărilor necesare pentru asigurarea activității cabinetelor stomatologice în condiții de siguranță pentru profesioniști și pentru pacienți, ținând cont de experiențele și cunoștințele acumulate până în prezent, observând informațiile științifice, indicațiile, măsurile și recomandările adoptate până la acest moment de autoritățile competente, inclusiv de organismele profesionale internaționale, europene și din state membre ale Uniunii Europene, din Statele Unite ale Americii ș.a., ținând cont de propunerile Grupului de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 din cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 10/5.05.2020, de propunerile Grupurilor de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirusul SARS-CoV-2 constituite la nivelul colegiilor teritoriale, precum și de propunerile venite din partea multor membri ai Colegiului Medicilor Stomatologi din România, luând în considerare și faptul că nu au fost adoptate până în prezent de către autoritățile de stat dispoziții exprese care să reglementeze desfășurarea activităților de asistență stomatologică în perioada cât este instituită starea de urgență, precum și în perioada următoare încetării acesteia,
în temeiul art. 537 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Biroul executiv național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România
adoptă următoarea Decizie

Art. 1. Se aprobă Recomandările privind reluarea activității în cabinetele stomatologice, prevăzute în anexă, parte integrantă din prezenta decizie. Art. 2. Reprezentanții legali ai unităților sanitare în cadrul cărora se desfășoară activități de asistență stomatologică, publice sau private, denumite în continuare în mod general cabinete stomatologice, care au calitatea de medici stomatologi, precum și profesioniștii care desfășoară activități de asistență stomatologică în cadrul acestora în calitate de medici stomatologi, au obligația de a respecta măsurile de prevenire și limitare a răspândirii infecției cu COVID-19, inclusiv dotarea cu echipament individual adecvat de protecție a personalului și asigurarea igienei și a dezinfecției corespunzătoare stabilite de reglementările legale în vigoare adoptate de autoritățile de stat. Art. 3. Demersurile efectuate, precum și măsurile și/sau recomandările adoptate de Colegiului Medicilor Stomatologi din România sunt prezentate pe site-ul corpului profesional, la adresa https://cmdr.ro/covid-19/, secțiune gestionată de Grupul de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirusul SARS-CoV-2 din cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi din

România, constituit la nivel național în baza Deciziei Biroului executiv național nr. 11/3BExN/2020. Art. 4. Grupul de lucru de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirusul SARS-CoV-2 din cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi din România, precum și grupurile locale de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirusul SARSCoV-2 constituite la nivelul colegiilor teritoriale în baza prevederilor Deciziei Biroului executiv național nr. 15/3BExN/2020, vor monitoriza în continuare evoluția infecției cu COVID-19 pe teritoriul României și vor adopta recomandările și măsurile preventive și de protecție pentru medicii stomatologi, pacienții acestora și pentru unitățile sanitare în cadrul cărora se desfășoară activități de asistență stomatologică, precum și pentru Colegiul Medicilor Stomatologi din România, la nivelul structurilor naționale și al colegiilor teritoriale, privind prevenirea și limitarea riscului de îmbolnăvire cu Coronavirusul SARS-CoV-2 ca urmare a desfășurării activităților profesionale, respectiv a exercitării atribuțiilor de către corpul profesional. Art. 5. În vederea informării unitare a membrilor corpului profesional, birourile executive ale colegilor teritoriale au obligația de a aduce la cunoștința tuturor membrilor colegiilor în cauză, inclusiv prin publicarea la sediul și pe site-urile proprii, a demersurilor efectuate de Colegiul Medicilor Stomatologi din România Art. 6. Prezenta decizie se publică pe site-ul Colegiului Medicilor Stomatologi din România și la sediul și pe site-urile colegiilor teritoriale.

Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România, Prof. dr. Ecaterina IONESCU

București, 5 mai 2020 Nr. 26/3BExN

Leave a Comment