Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) și alin. (2) din Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din Ronłânia nr. 58/2011 privind organizarea sistenłului de educație nłedicală continuă pentru medicii dentiști și pentru aprobarea Regulamentlllui de educație medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentiști din Rontânia, cu nłodificările și conłpletările ulterioare, denunłită în continłłare Decizia Consiliului național nr. 58/2011, precunł și prevederile art. 13 alin. (1) lit. c) și ale art. 14 din Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Stomatologi din Ronłânia nr. 24/2CN/2019 privind eliberarea certificatului de ntembrll al Colegiului Medicilor Stonzatologi din Ron:ânia, cu modificările și contpletările ulterioare, prin raportare la prevederile art. 3 din Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Stomatologi din Ronłânia nr. 17/2CN/2020, potrivit cărora, în antil 2020, avizarea certificatului de nłembru pentru anul lłrnzător nu a fost condiționată de realizarea creditelor de educație medicală continuă prevăzute la art. 5 alin. (1), ultima teză, și alin. (2) din Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 58/2011 privind organizarea sistennłlui de educație medicală continuă pentru medicii dentiști și pentru aprobarea Regulamentului de educație medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentiști din România, cu modificările și completările ulterioare, apreciind că se intpune stabilirea punctajului profesional niininł, pe care trebuie să îl realizezefiecare medic stomatolog în cadrul unui perioade de 5 ani, ce include anul 2020, ținând cont de prevederile art. 520 alin. (2) și ale art. 535 lit. j) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 534 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în donłeniul sănătății, repliblicată, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul National al Colegiului Medicilor Stomatologi din România
adoptă următoarea
Decizie
Art. 1. – Punctajul profesional minim pe care trebuie să îl realizeze fiecare medic stomatolog, pe parcursul a 5 ani de zile, incluzând anul 2020, este de 160 de credite de EMC.

Art. 2. – Prezenta decizie se comunică colegiilor teritoriale și se publică pe site-ul
CMSR.
Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România,
IONESCU
București, 16 decembrie 2020

Leave a Comment