Ghid măsuri de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora
Anexă la Decizia Biroului executiv național nr. 14/3BExN/2020
CMSR | Martie 2020 Pagina 1 din 12
Colegiul Medicilor Stomatologi din România
Informare
Ghid măsuri de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora
Notă: Informațiile din prezentul material:
a) au caracter general și nu vizează situația particulară a unei persoane sau entități;
b) nu sunt, în mod obligatoriu, complete sau actualizate;
c) nu constituie consultanță profesională sau juridică (dacă aveți nevoie de consiliere, consultați întotdeauna o persoană cu calificări corespunzătoare în domeniul respectiv).
Vă aducem la cunoștință că este posibil ca, în anumite situații particulare, măsurile de protecție reglementate de actele normative cuprinse în prezentul material să fie modificate sau completate de prevederi specifice unui anumit domeniu/sector de activitate sau unei anumite categorii de salariați.
OUG nr. 30/2020
pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
I.1. Măsura prevăzută la art. XI din OUG nr. 30/2020
▪ SALARIAȚII beneficiază de indemnizații stabilite la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/20201, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare2 (Codul Muncii).
Notă: Pentru aceste indemnizații nu se datorează contribuție asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 2205 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul Fiscal).
CINE? Cine ar putea beneficia
▪ SALARIAȚII tuturor formelor de exercitare a profesiei de medic stomatolog (NUMAI dacă sunt întrunite și condițiile speciale), indiferent de forma de organizare, cum ar fi:

 • societăți constituite în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • entități fără personalitate juridică (cabinete individuale, grupate sau asociate ori societăți medicale) sau cabinete medicale furnizoare de servicii medicale în regim ambulatoriu organizate în structura fundațiilor și asociațiilor cu activități medicale, asociațiilor profesionale, cultelor religioase și lăcașelor de cult religios, cabinete constituite în baza prevederilor OG nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată
  DACĂ… Condiții speciale care trebuie întrunite CUMULATIV pentru a se putea beneficia de măsură
  ▪ Ipoteza 1:
 • 1) ANGAJATORUL întrerupe activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență, și
 • 2) ANGAJATORUL deține certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri3.
  Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situații de urgență conform metodologiei aprobate prin ordin.
  Notă Ipoteza 1: Începând cu data de 22.03.2020 a fost suspendată temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară în baza prevederilor art. 1 din Ordonanța militară nr. 2/2020.
  1 Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei (art. 15 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020).
  2 Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa angajatorului în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare.
  3 Prevăzut la art. 12 din Anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.
  Ghid măsuri de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora
  Anexă la Decizia Biroului executiv național nr. 14/3BExN/2020
  CMSR | Martie 2020 Pagina 2 din 12
  Colegiul Medicilor Stomatologi din România
  Informare
  ▪ Ipoteza 2:
 • 1) ANGAJATORUL reduce activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și
 • 2) ANGAJATORUL nu are capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților săi și
 • 3) ANGAJATORUL depune o declarație pe propria răspundere din care să reiasă faptul că înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declarației pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, și că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații
  Note Ipoteza 2:
 1. ANGAJATORUL poate beneficia de plata indemnizației pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a OUG nr. 30/2020.
 2. Modelul declarației pe propria răspundere se stabilește prin ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului fondurilor europene.
  CÂND? Perioada pe parcursul căreia se poate beneficia de măsură
  ▪ pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României (Decretul nr. 195/2020), pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului
  CUM? Cum se procedează
  ▪ 1. ANGAJATORUL depune, prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își are sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, întocmită conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la OUG nr. 30/2020, însoțită de lista persoanelor care urmează să beneficieze de aceasta indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 din OUG nr. 30/2020
  ▪ 2. ANGAJATORUL depune, prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum si a municipiului București, în raza cărora își are sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, pentru plata indemnizației
  Note: 1. Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară.
 3. Plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizațiilor se face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor.
 4. Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Codului Fiscal.
 5. Calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.
 6. Pentru calculul impozitului pe venit prevăzut la alin. (5) se aplică prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Codul Fiscal. Declararea impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de angajator prin depunerea declarației prevăzute la art. 147 alin. (1) din Codul Fiscal.
 7. Termenul de plată și declarare a obligațiilor fiscale este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj.
  Ghid măsuri de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora
  Anexă la Decizia Biroului executiv național nr. 14/3BExN/2020
  CMSR | Martie 2020 Pagina 3 din 12
  Colegiul Medicilor Stomatologi din România
  Informare
  I.2. Măsura prevăzută la art. XV din OUG nr. 30/2020
  ▪ ALȚI PROFESIONIȘTI4 beneficiază de o indemnizație egală cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit pentru anul 20205, din bugetul general consolidat.
  Notă: Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor în condițiile prevăzute de Codul Fiscal.
  CINE? Cine ar putea beneficia
  ▪ TITULARII cabinetelor individuale, grupate sau asociate constituite în baza prevederilor OG nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  ▪ ASOCIAȚII societăților medicale constituite în baza prevederilor OG nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată
  ▪ PROFESIONIȘTII care desfășoară activitatea ca PERSOANĂ FIZICĂ INDEPENDENTĂ în urma înregistrării la administrația financiară în a cărei rază domiciliază
  Notă: Categoriile de beneficiari mai sus-menționate nu au fost enumerate expres în art. XV din OUG nr. 30/2020, o precizare expresă impunându-se cel puțin pentru profesioniștii care exercită profesia în calitate de persoană fizică independentă.
  DACĂ… Condiții speciale care trebuie întrunite pentru a se putea beneficia de măsură
  ▪ 1) profesioniștii NU DEȚIN calitatea de angajatori
  ▪ 2) profesioniștii întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,
  Notă: Începând cu data de 22.03.2020 a fost suspendată temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară în baza prevederilor art. 1 din Ordonanța militară nr. 2/2020.
  CÂND? Perioada pe parcursul căreia se poate beneficia de măsură
  ▪ pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României
  CUM? Cum se procedează
  Notă: OUG nr. 30/2020 nu prevede expres, la data redactării acestui material, documentele și modalitatea de obținere a indemnizației prevăzute la art. XV.
  4 Potrivit art. 3 din Codul civil sunt considerați profesioniști toți cei care exploatează o întreprindere. Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a unei activități organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ.
  5 Potrivit art. 1 din HG nr. 935/2019, cuantumul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit pentru anul 2020 este de 2.230 lei lunar, fără a include sporuri și alte adaosuri. Pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, fără a include sporuri și alte adaosuri, este stabilit la suma de 2.350 lei lunar.
  Ghid măsuri de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora
  Anexă la Decizia Biroului executiv național nr. 14/3BExN/2020
  CMSR | Martie 2020 Pagina 4 din 12
  Colegiul Medicilor Stomatologi din România
  Informare
  II.1. Măsura prevăzută la art. XVI din OUG nr. 30/2020 (modificare art. 9 din OUG nr. 158/2005)
  ▪ dreptul la concediu și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, fără îndeplinirea condiției de stagiu de asigurare, în cazul urgențelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor și SIDA;
  ▪ concediu și indemnizație pentru carantină, fără îndeplinirea condiției privind stagiul de asigurare.
  Notă: Lista cuprinzând urgențele medico-chirurgicale, precum și bolile infectocontagioase din grupa A pentru care asigurații beneficiază de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă fără condiții de stagiu de cotizare este stabilită prin HG nr. 1186/2000.
  CINE? Cine ar putea beneficia
  ▪ PERSOANA asigurată pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate care, pe perioada în care are domiciliul sau reședința pe teritoriul României, realizează venituri din desfășurarea unei activități în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detașare sau a unui statut special prevăzut de lege, precum și alte venituri asimilate salariilor, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte
  ▪ PERSOANA asigurată pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate care, pe perioada în care are domiciliul sau reședința pe teritoriul României, realizează în România venituri, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, din desfășurarea unei activități în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detașare sau a unui statut special prevăzut de lege, precum și alte venituri asimilate salariilor, de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte
  ▪ PERSOANA asigurată pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate care, pe perioada în care are domiciliul sau reședința pe teritoriul României, beneficiază de indemnizație de șomaj, potrivit legii
  ▪ PERSOANA FIZICĂ, ALTA DECÂT CELE PREVĂZUTE MAI SUS, asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pe bază de contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate II.2. Măsura prevăzută la art. XVII din OUG nr. 30/2020
  ▪ certificatele de concediu medical, care cuprind a 91-a zi sau depășesc 183 de zile, acordate în perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, se eliberează și se decontează fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale.
  Ghid măsuri de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora
  Anexă la Decizia Biroului executiv național nr. 14/3BExN/2020
  CMSR | Martie 2020 Pagina 5 din 12
  Colegiul Medicilor Stomatologi din România
  Informare
  III. Măsura prevăzută la art. I din OUG nr. 30/2020 (modificare și completare Lege nr. 19/2020)
  ▪ acordarea de zile libere6 plătite pentru supravegherea copiilor, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ unde aceștia sunt înscriși, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu.
  Note:
 8. Potrivit art. 49 din Decretul nr. 195/2020, pe durata stării de urgență, cursurile din toate unitățile și instituțiile de învățământ se suspendă.
 9. Pentru fiecare zi liberă angajatorul acordă o indemnizație care se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și al cărei cuantum este de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat7.
  CINE? Cine ar putea beneficia
  ▪ UNUL DINTRE PĂRINȚI8
  ▪ PĂRINTELE sau REPREZENTANTUL LEGAL al copilului cu handicap grav neșcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizației în condițiile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, doar în condițiile în care activitatea serviciului de zi este suspendată ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu
  ▪ PĂRINTELE sau REPREZENTANTUL LEGAL care are în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizației în condițiile Legii nr. 448/2006, republicată, doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate a fost suspendată ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu
  DACĂ… Condiții speciale care trebuie întrunite CUMULATIV pentru a se putea beneficia de măsură
  ▪ 1) PERSOANA are copii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau au copii cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ și
  ▪ 2) locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.
  CÂND? Perioada pe parcursul căreia se poate beneficia de măsură
  ▪ pe toată perioada în care autoritățile competente decid închiderea unităților de învățământ unde sunt înscriși copii
  ! Măsura NU SE APLICĂ…
  ▪ pe perioada stării de urgență, în cazul PERSONALULUI DIN UNITĂȚILE SANITARE PUBLICE și altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, după caz
  6 Corespunzător zilelor lucrătoare până la încetarea situației de urgență decretată, cu excepția zilelor lucrătoare din perioada vacanțelor școlare, potrivit art. 1 alin. (1) din HG nr. 217/2020.
  7 Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei (art. 15 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020).
  8 Prin părinte, în sensul Legii nr. 19/2020, potrivit art. 1 alin. (3), se înțelege:
  b) părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  c) adoptatorul;
  d) persoana care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției;
  e) persoana care are în plasament copilul sau în tutelă;
  f) persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  g) părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrisă într-o unitate de învățământ.
  Ghid măsuri de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora
  Anexă la Decizia Biroului executiv național nr. 14/3BExN/2020
  CMSR | Martie 2020 Pagina 6 din 12
  Colegiul Medicilor Stomatologi din România
  Informare
  ▪ în cazul în care una dintre persoanele prevăzute la alin. (3) din Legea nr. 19/2020 se află în una sau mai multe din următoarele situații:
  a) este în concediul prevăzut la art. 2 alin. (1) sau art. 11 alin. (2) ori art. 31 alin. (1) din OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare (OUG nr. 111/2010);
  b) este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere;
  c) se află în concediu de odihnă/concediu fără plată.
  ▪ în cazul PERSOANEI al cărui raport de muncă este suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului sau în cazul soțului/soției acestuia, în condițiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul Muncii
  ▪ în cazul în care CELĂLALT PĂRINTE nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului Fiscal
  Notă: PERSONALUL DIN UNITĂȚILE SANITARE PUBLICE și alte categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, după caz, au dreptul la o majorare a salariului în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat9, în situația în care celălalt părinte nu beneficiază de drepturile reglementate în această lege.
  Majorarea se acordă suplimentar drepturilor salariale cuvenite corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada stării de urgență în situația în care celălalt părinte nu beneficiază de drepturile prevăzute la art. 1 sau la art. 31 din Legea nr. 19/2020.
  CUM? Cum se procedează
  ▪ zilele libere se acordă la cererea UNUIA DINTRE PĂRINȚI, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul;
  ▪ cererea va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi și nici nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (33) din Legea nr. 19/2020, precum și de o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/ copiilor.
  Note: 1. Prevederile Legii nr. 19/2020 se aplică tuturor angajaților din mediul public și privat.
 10. Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale în condițiile prevăzute de Codul Fiscal.
 11. Angajatorii pot cere numai decontarea sumelor reprezentând indemnizația netă, încasată efectiv de părinte.
 12. Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației, angajatorul va depune cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea angajatorul sau sucursala/ punctul de lucru al acestuia, după caz.
  Cererea va fi însoțită de următoarele documente:
  a) lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă;
  b) copii de pe statele de plată din care să reiasă acordarea indemnizației;
  c) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista prevăzută la lit. a) conține persoanele care îndeplinesc condițiile reglementate la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 19/2020; modelul declarației este aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, care se publică în Monitorul Oficial;
  d) dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizația.
  9 Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei (art. 15 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020).
  Ghid măsuri de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora
  Anexă la Decizia Biroului executiv național nr. 14/3BExN/2020
  CMSR | Martie 2020 Pagina 7 din 12
  Colegiul Medicilor Stomatologi din România
  Informare
  Cererea va fi datată și semnată de reprezentantul legal și va conține obligatoriu următoarele elemente:
  a) datele de identificare ale angajatorului, inclusiv adresa de e-mail;
  b) contul bancar;
  c) numele reprezentantului legal al angajatorului;
  d) suma totală solicitată;
  e) numărul angajaților pentru care s-a solicitat suma.
 13. Documentele se transmit prin poșta electronică la adresa electronică comunicată de agențiile pentru ocuparea forței de muncă în cel mult 30 zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației.
 14. În situația în care documentele nu pot fi transmise prin poșta electronică, acestea se vor transmite prin orice alt mijloc de comunicare.
 15. Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizație se face în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării documentelor.
 16. Agențiile pentru ocuparea forței de muncă au obligația ca, în termen de 24 ore de la primirea documentelor să comunice angajatorului numărul de înregistrare al solicitării. IV. Măsura prevăzută la art. III din OUG nr. 30/2020
  ▪ cererile, declarațiile și documentele doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistență socială acordate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale pot fi depuse în format letric sau prin poșta electronică
  Note:
 17. Cererile, declarațiile și documentele doveditoare vizează acordarea următoarelor beneficii:
  a) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
  b) alocația pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  c) alocația de stat pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  d) drepturile acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  e) alocația lunară de plasament acordată în baza Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  f) drepturile acordate în baza art. 50 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  g) ajutorul pentru încălzirea locuinței acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială pentru perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare;
  h) indemnizația lunară de hrană acordată în baza Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificările ulterioare.
 18. Pe perioada de aplicabilitate a Decretului nr. 195/2020, decizia de acordare/respingere/încetare/suspendare a dreptului de asistență socială pentru oricare din beneficiile sociale prevăzute mai sus se poate transmite beneficiarului în format letric sau prin poșta electronică de către agenția teritorială emitentă.
  CINE? Cine ar putea beneficia
  ▪ PERSOANA îndreptățită să obțină beneficiile, conform actelor normative incidente
  CUM? Cum se procedează
  ▪ depunerea prin poșta electronică a cererilor, declarațiilor și documentelor doveditoare se face astfel:
  a) pentru beneficiile prevăzute la lit. e)-f) și h), la agențiile pentru plăți și inspecție socială în a căror rază teritorială își au domiciliul, reședința ori locuiesc efectiv solicitanții;
  b) pentru beneficiile prevăzute la lit. a)-d) și g), la autoritățile administrației publice locale în a căror rază teritorială își au domiciliul, reședința ori locuiesc efectiv solicitanții.
  Ghid măsuri de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora
  Anexă la Decizia Biroului executiv național nr. 14/3BExN/2020
  CMSR | Martie 2020 Pagina 8 din 12
  Colegiul Medicilor Stomatologi din România
  Informare
  Notă: Depunerea prin poșta electronică a cererilor, declaraților și documentelor doveditoare este opțională și se realizează în condițiile în care agențiile teritoriale ori autoritățile administrației publice locale au dezvoltate sisteme de primire electronică, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). IV. Măsura prevăzută la art. II din OUG nr. 30/2020
  ▪ acordarea stimulentului de inserție prevăzut la art. 7 din OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare (OUG nr. 111/2010)
  CINE? Cine ar putea beneficia
  ▪ PERSOANA care beneficiază de concediile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) și d) din OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare
  ▪ PERSOANA care beneficiază de concediul prevăzut de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ
  ▪ PERSOANA care se află în perioada prevăzută la art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  ▪ PERSOANA căreia i s-a suspendat ori i-a încetat raportul de muncă ori de serviciu, ca urmare a instituirii situației de urgență în condițiile OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare
  ▪ PERSOANA care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 32 alin. (5) din OUG nr. 111/2010
  ▪ PERSOANA care se află în plata stimulentului de inserție la data intrării în vigoare a OUG nr. 30/2020, cu respectarea prevederilor art. 17 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 111/2010
  CÂND? Perioada pe parcursul căreia se poate beneficia de măsură
  ▪ fără întrerupere, pe o perioadă de 90 zile în cazul persoanelor care, începând cu data intrării în vigoare a OUG nr. 30/2020, se află în una sau mai multe dintre situațiile de mai sus.
  Notă: În cazul în care, după perioada prevăzută la art. II alin. (1) din OUG nr. 30/2020, persoana îndreptățită realizează venituri supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor art. 3 din OUG nr. 111/2010, atunci stimulentul de inserție se acordă, potrivit legii, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau 4 ani în cazul copilului cu dizabilitate.
  Ghid măsuri de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora
  Anexă la Decizia Biroului executiv național nr. 14/3BExN/2020
  CMSR | Martie 2020 Pagina 9 din 12
  Colegiul Medicilor Stomatologi din România
  Informare
  Anexa nr. 1 la OUG nr. 30/2020
  Angajator ________________________
  Adresă sediu social _________________
  CUI _______
  Cont bancar nr. ____________________
  Telefon _______
  E-mail ___________________________
  Către
  Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Județeană ________/Municipiului București
  Subsemnatul, ______________________________________, în calitate de administrator/ reprezentant legal al ________________________________, cu sediul social în localitatea ____________________, str. ____________________ nr. , județul __________________________/municipiul _________________, sectorul , vă solicit decontarea contravalorii indemnizației pentru întreruperea temporară a activității pentru un număr de persoane, în sumă totală de _ lei.
  Anexez următoarele documente:
 19. certificatul de situație de urgență eliberat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
 20. lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație.
  Data _
  Numele și prenumele
  Administrator/Reprezentant legal
  Ghid măsuri de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora
  Anexă la Decizia Biroului executiv național nr. 14/3BExN/2020
  CMSR | Martie 2020 Pagina 10 din 12
  Colegiul Medicilor Stomatologi din România
  Informare
  Anexa nr. 2 la OUG nr. 30/2020
  Angajator ________________________
  Adresă sediu social _________________
  CUI _______
  Cont bancar nr. ____________________
  Telefon _______
  E-mail ___________________________
  Către
  Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Județeană ________/Municipiului București
  Subsemnatul, ______________________________________, în calitate de administrator/ reprezentant legal al ________________________________, cu sediul social în localitatea ____________________, str. ____________________ nr. , județul __________________________/municipiul _________________, sectorul , vă solicit decontarea contravalorii indemnizației pentru întreruperea temporară a activității pentru un număr de persoane, în sumă totală de _ lei. Anexez următoarele documente: 1. declarație pe propria răspundere depusă de solicitant din care să reiasă că acesta înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, și că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații; 2. lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație.
  Data _
  Numele și prenumele
  Administrator/Reprezentant legal
  Ghid măsuri de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora
  Anexă la Decizia Biroului executiv național nr. 14/3BExN/2020
  CMSR | Martie 2020 Pagina 11 din 12
  Colegiul Medicilor Stomatologi din România
  Informare
  Anexa nr. 3 la OUG nr. 30/2020 Lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizația acordată pe perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare Nr. crt. Numele și prenumele CNP Gen Vârstă Nivel de educație (ISCED) Reședința (urban/rural) Județ Salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat Cuantumul indemnizației 1.
  2.

  Numele și prenumele Administrator/Reprezentant legal Data
  Ghid măsuri de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora
  Anexă la Decizia Biroului executiv național nr. 14/3BExN/2020
  CMSR | Martie 2020 Pagina 12 din 12
  Colegiul Medicilor Stomatologi din România
  Informare
  Anexa la HG nr. 217/2020 Declarație pe propria răspundere Subsemnatul/Subsemnata, ____________________________________________, cu domiciliul în ____________________________________________________________, legitimat/legitimată cu __________ seria _ nr. ______________, CNP _________________________, având calitatea de angajat la ____, în funcția de ____________________________, părinte/persoană asimilată părintelui/reprezentant legal al copilului/copiilor: 1. numele și prenumele ______________________________, în vârstă de _ ani; 2. numele și prenumele __________________________________, în vârstă de _ ani; 3. numele și/prenumele __________________________________, în vârstă de _ ani, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că în perioada ______ nu beneficiez de zile libere acordate în baza Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ, că nu mă aflu în concediu de odihnă sau concediu fără plată. Data ……………………………………………………. Semnătura …………………………………………………….

Leave a Comment